603 374 460 hradecka.alice@seznam.cz

Mgr. Alice Hradecká

Pro školy

Jsem lektorka, pedagožka, psycholožka a terapeutka.
Ve školství provádím činnost, jež propojuje pedagogiku s psychologií. Nabízím vám úhel pohledu, se kterým se možná často nesetkáváte. Je to pohled učitele a psychologa. V praxi je pro mne důležité, abych vám předala, co umím a vím v takové podobě, kterou můžete ihned využít ve své práci. Ráda se stanu vaším průvodcem. Pomůžu vám překonávat překážky, s nimiž se ve své každodenní praxi setkáváte. Ať už je to například práce s „problémovým žákem“, práce se školní třídou, otázka nízké motivace žáků ke studiu či cokoli jiného. Jsem tu pro vás, když budete potřebovat podporu nebo když zkrátka jen hledáte inspiraci.

Je jen na vás, nakolik z toho, co nabízím, přijmete za své a vyzkoušíte v praxi. Důraz kladu na jedinečnost každého učitele a podněcování jeho potenciálu.Nabízené služby a ceník

mentoring (poradenství pro učitele) 800 kč / 60 min.
individuální supervize učitelů 800 kč / 60 min.
přednášky na zvolené téma dle poptávky pedagogů 1500 kč / 60 min.
metodická podpora výchovným poradcům 800 kč / 60 min.
poradenství pro členy školního poradenského pracoviště 800 kč / 60 min.
besedy ve třídě na zvolené téma 500 kč / 45 min.
odučení některého z průřezových témat (Osobnostní a sociální výchova)* 500 kč / 45 min.
* (zejména téma Komunikace a Poruchy přijmu potravy)

AKREDITOVANÉ SEMINÁŘE v rámci DVPPAkreditované semináře

Akreditované semináře nabízím všem školám po celé ČR a v tomto případě to znamená, že za vámi dojedu.

Realizace dalších služeb je po předchozí domluvě (dle vzdálenosti vaší školy od Litoměřic i dle objemu odebraných služeb).


Nabídka akreditovaných seminářů a jejich specifikace:


ÚČINNÉ NÁSTROJE PRO PRÁCI SE ŠKOLNÍ TŘÍDOU


Seminář je akreditovaný MŠMT - č. j. akreditace v systému DVPP: 28006/2021-1-878

690 kč / 7 hodin

Seminář seznamuje účastníky s účinnými nástroji pro práci se školní třídou a napomáhá tak účastníkům prohloubit jejich odborné kompetence.

Komu je seminář určen: učitel – metodik prevence, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, výchovní poradci, asistenti pedagoga, speciální pedagogové, psychologové

OBSAH:
1)  Třída jako malá sociální skupina; fáze vývoje skupiny; skupina versus jednotlivec;
     klima třídy
2)  Sociální učení ve školní třídě; vývojová psychologie (pubescence a adolescence)
3)  Nástroje pro práci se školní třídou
4)  Práce s kazuistikou, reflexe účastníků

Forma: prezenční

Vzdělávací cíl:
Absolvent dokáže definovat školní třídu z hlediska velikosti sociální skupiny. Zná fáze vývoje skupiny – školní třídy. Dokáže rozlišit výhody a nevýhody mezi přístupem k jednotlivci a mezi přístupem k celé školní třídě. Ví, jak tento přístup souvisí s celkovým klimatem školní třídy. Absolvent zná hlavní milníky pubescence a adolescence a ví, jakým způsobem on sám dokáže ovlivnit dění ve školní třídě. Absolvent zná účinné nástroje pro práci se školní třídou a dokáže je vhodně aplikovat ve své každodenní praxi.

Místo konání: na škole u objednavatele
Minimální počet účastníků: 8
Maximální počet účastníků: 20


NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE – KLÍČ K ÚSPĚŠNÉMU VYUČOVÁNÍ


Seminář je akreditovaný MŠMT - č. j. akreditace v systému DVPP: 567/2022-1-78

1750 kč / 8 hodin

Vzdělávací seminář je koncipován na 2 části – část teoretickou a praktickou.

V teoretické části se účastníci podrobně seznámí s prostředky neverbální komunikace a jejich významem v pedagogickém procesu. Dále bude účastníkům představeno, které neverbální prostředky jsou typické pro jednotlivé fáze vyučování a jak lze ještě více zefektivnit proces výuky prostřednictvím neverbální komunikace.

Praktická část zahrnuje analýzu videonahrávek ze strany účastníků pod vedením lektora semináře. Videonahrávka bude obsahovat reálný záznam z vyučování, přičemž bude fokusována na učitele. Analýza bude zaměřena na použití neverbálních prostředků v jednotlivých fázích vyučování; účastníci semináře budou reflektovat, které prostředky ve videonahrávce shledávají jako efektivní a které nikoli; případně budou navrhovat vhodnější způsoby neverbálního vyjádření pedagoga.

Komu je seminář určen: učitel – metodik prevence, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé praktického vyučování, výchovní poradci, asistenti pedagoga, speciální pedagogové, psychologové

OBSAH:
1) Komunikace; kontext v komunikaci, kontext v pedagogické komunikaci; okolnosti nepřímo ovlivňující komunikaci; emoce a potřeby v komunikaci
2) Prostředky neverbální komunikace a specifika neverbální pedagogické komunikace  (mimika, proxemika, haptika, posturologie, kinezika, gestika, pohledy očí, paralingvistika, úprava zevnějšku, komunikace činem, grafologie, chronemika; práce s tichem; neverbální komunikace v jednotlivých fázích vyučování; dvojná vazba; neverbální prostředky s pozitivním vlivem na posluchače – žáky; neverbální prostředky s negativním vlivem na žáky)
3)  Analýza videonahrávek, reflexe účastníků

Forma: prezenční

Vzdělávací cíl:
Absolvent zná druhy komunikace a dokáže definovat význam neverbální komunikace ve vyučování. Absolvent zná prostředky neverbální komunikace a umí je využít ve své praxi vzhledem k cíli, kterého chce dosáhnout. Absolvent umí modifikovat svou neverbální komunikaci za účelem nastavení pozitivního klimatu ve třídě ze své strany a také dokáže vyčíst neverbální komunikaci žáků.

Místo konání: na škole u objednavatele
Minimální počet účastníků: 5
Maximální počet účastníků: 15